ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ บ้านเขือง หมู่ 3 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร

นายอาทิตย์ ดวงวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดี
     ดีมาก
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

พันธกิจ / เป้าหมาย

ผู้เข้าชม 314

พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนบ้านเขือง

           ๑.  จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง

           ๒.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนยึดคุณธรรมนำความรู้มีคุณภาพการศึกษา

           ๓.  ประชากรวัยเรียนทุกคนตระหนักในคุณค่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           ๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

           ๕.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

           ๖.  จัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียน