ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ บ้านเขือง หมู่ 3 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร

นายอาทิตย์ ดวงวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดี
     ดีมาก
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ผู้เข้าชม 306

วิสัยทัศน์ / ปรัชญาโรงเรียนบ้านเขือง

วิสัยทัศน์

        โรงเรียนบ้านเขือง  มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นคนดี คนเกก่ง มีคุณธรรม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่น สะอาด สวยงาม และปลอดภัย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี มีการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนา รักความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 

ปรัชญาของโรงเรียน

                “  นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา  “   ( แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา  ไม่มี )