ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ บ้านเขือง หมู่ 3 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้บริหาร

นายอาทิตย์ ดวงวงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง

ฝ่ายบริหารและบุคลากร

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดี
     ดีมาก
     พอใช้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน บ้านเขือง


พระครูอัมพวัน ธรรมโชติ
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน (บ้านเขืองน้อย)

นายสากล พันธะไชย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10

นางสุวรรณรัตน์ สัมพันธ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

นายวันชัย จันทะคัด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นางสังวาลย์ ดวงวงษา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

นายชัยวิชิต โนนน้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9

นายอรรถกร คำภักดี
กำนันตำบลบ้านเขือง

นายประดิษฐ์ แน่นอุดร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายประมวล ไพบูลย์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13

นายดาวเรือง แสนมาตรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

นายถวิล ปิ่นละออ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง

นายรินทร์ ชลเทพ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง

นายปรีชา บัวเลิง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสังวาลย์ สุบุญสันธิ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ 12

นางสมพิศ วิชาเรือง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขือง

นายมานิด ฤทธิ์มนตรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสิงห์ เจริญเขต
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประมวล ชมภูวิเศษ
อสม.หมู่ 12

นางสายยุท ดวงวงษา
อสม.หมู่ 3